دیدار صمیمانه ریاست، معاونت و جمعی از همکاران و دانشجویان واحد با ریاست حوزه علمیه آستانه اشرفیه

:::آرشیو:::


کد : 995

دیدار صمیمانه رئیس ، معاون و جمعی از همکاران و دانشجویان واحد با ریاست و اساتید حوزه علمیه آستانه اشرفیه

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 2تصویرPhoenix:تصویر1 از 2تصویر