برگزاری جلسه شورای فرهنگی واحد آستانه اشرفیه در تاریخ 98/8/20

:::آرشیو:::


کد : 994

در این جلسه مسئول امور فرهنگی دانشگاه سرکار خانم شفیعی گزارشی را در خصوص کارهای فرهنگی انجام شده در واحد ارائه نمودند و سپس اعضاء نیز در مورد برنامه های پیشنهادی برای آینده و بهبود عملکرد فرهنگی دانشگاه بحث و تبادل نظر نمودند

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 4تصویرPhoenix:تصویر1 از 4تصویرPhoenix:تصویر2 از 4تصویرPhoenix:تصویر3 از 4تصویر