برگزاری جلسه ریاست با کارکنان دانشگاه

:::آرشیو:::


کد : 993

در این جلسه ریاست محترم واحد آقای دکتر مجیدی به بررسی مشکلات جاری کارکنان و دانشگاه و دریافت نقطه نظرات پرداخته و سپس بیاناتی را در خصوص موارد مورد انتظار جهت بهبود عملکرد کارکنان و دانشگاه ایراد نمودند

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 3تصویرPhoenix:تصویر1 از 3تصویرPhoenix:تصویر2 از 3تصویر