رشته های جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

کد : 1225

رشته های جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

مدیریت صنعتی کاربردی - کاردانی ناپیوسته

علوم تجربی - کارشناسی ناپیوسته

کاردان فنی شهرسازی - کاردانی ناپیوسته