نشست تخصصی هفته دفاع مقدس در واحد با حضور جانبازان و راویان محترم دفاع مقدس

:::آرشیو:::


کد : 1147
تاریخ انتشار 08 مهر ماه 1399 ساعت 13:00

نشست تخصصی هفته دفاع مقدس در واحد با حضور جانبازان و راویان محترم دفاع مقدس، آقایان اکبری نژاد و خوش سیرت

تصاویر مربوطه
Phoenix:تصویر0 از 5تصویرPhoenix:تصویر1 از 5تصویرPhoenix:تصویر2 از 5تصویرPhoenix:تصویر3 از 5تصویرPhoenix:تصویر4 از 5تصویر