برنامه زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد ترم مهر ماه 1399(ورودی های ماقبل از 99 )

:::آرشیو:::


کد : 1132

ورودی های 96 و ما قبل در روز یکشنبه مورخه 99/6/23  از ساعت 15 الی 21

ورودی های 97 و 98 در روز دوشنبه مورخه 99/6/24 از ساعت 15 الی 21

 دانشجویان فوق که در تاریخ مذکور موفق به انتخاب واحد نشده اند از ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد اقدام نمایند