همراه داشتن پرینت سه برگ زیر در هر جلسه امتحانی الزامی است

کد : 1100

اطلاعیه مهم

همراه داشتن پرینت سه برگ زیر در هر جلسه امتحانی الزامی است

1- پرینت کارت امتحان

2- پرینت گواهی سلامت

وارد سایت زیر شده ثبت نام کرده و گواهی سلامت خود را پرینت بگیرید

                                                               Salamat.gov.ir

3- پرینت تکمیل شده فرم خوداظهاری

فرم خوداظهاری قرار گرفته را چاپ و تکمیل کنید