حراست

کد : 10054

حوزه حراست

تلفن : 01342125030

ردیف

نام و نام خانوادگی 

سمت

آخرین مدرک

تلفن داخلی

 

 1

محمدرضا افشنگ جوريابي

مسئول حراست

کارشناسی ارشد حقوق

134

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

2

مهدي قصاب آستانه

نگهبان

دیپلم

123

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

3

علي بداوي

نگهبان

فوق دیپلم

123

4  سعید امیدی
 نگهبان  کارشناسی مهندسی معماری  123