آموزشی، پژوهشی

کد : 10052

حوزه آموزشی، پژوهشی و ...

تلفن : 01342125030

ردیف

نام و نام خانوادگی 

سمت

آخرین مدرک

تلفن داخلی

 

 1

مرضيه جوجم

رئیس اداره خدمات آموزشي

 ، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

113

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

2

كبري شفيعي ثابت

مسئول امور دانشجويي

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

127

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

3

زهرا نباتي

كارشناس امور دانشجوئي

 و فرهنگی

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

125

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

4

مهدي خورسند

كارشناس امور آموزشي

کارشناسی حسابداری

117

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

5

حكيمه راهي

حسابدار و جمعدار اموال

کارشناسی حسابداری

155

6

حجت محمدپور كلده

آشپز

دیپلم

120

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه