رشته ها

لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

                    کارشناسی پیوسته

ردیف 

رشته تحصیلی

1 

شیمی - کاربردی 

2 

مهندسی معماری

3

مدیریت دولتی

4

حسابداری

5

علوم آزمایشگاهی   - دامپزشکی

          کارشناسی نا پیوسته

 

6

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

7

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

8

مهندسی تکنولوژی عمران-عمران

9

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

10

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - نرم افزار

11

آموزش زبان انگلیسی

12

مهندسی تکنولوژی ساختمان

13

مهندسی تکنولوژی برق قدرت

14

مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

15

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات

16

مهندسی تکنولوژی عمران - آب و فاضلاب

17

مهندسی اجرایی عمران

18

علمی کاربردی حسابداری ( حسابداری )

19

مهندسی تکنولوژی معماری

20

 علمی کاربردی معماری ( معماری )

21

آموزش علوم تجربی

کاردانی پیوسته

22

الکتروتکنیک - برق صنعتی

23

ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

24

علمی کاربردی - حسابداری

25

مکانیک خودرو - مکانیک خودرو

26

کامپیوترنرم افزار کامپیوتر

27

الکترونیک - عمومی

28

نقشه برداری - عمومی

29

نقشه کشی معماری - معماری

30

گرافیک - گرافیک

کاردانی نا پیوسته

31

تربیت بدنی

32

معماری

33

کاردان فنی برق - الکترونیک

34

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

35

تربیت معلم آموزش ابتدایی

36

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

37

حسابداری

38

کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

39

علمی کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

40

علمی کاربردی - نرم افزار کامپیوتر

 

لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

                         کارشناسی پیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

1

شیمی - کاربردی

2

مهندسی معماری

3

مدیریت دولتی

4

حسابداری

5

علوم آزمایشگاهی   - دامپزشکی

          کارشناسی نا پیوسته

 

6

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

7

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

8

مهندسی تکنولوژی عمران-عمران

9

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

10

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - نرم افزار

11

آموزش زبان انگلیسی

12

مهندسی تکنولوژی ساختمان

13

مهندسی تکنولوژی برق قدرت

14

مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

15

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات

16

مهندسی تکنولوژی عمران - آب و فاضلاب

17

مهندسی اجرایی عمران

18

علمی کاربردی حسابداری ( حسابداری )

19

مهندسی تکنولوژی معماری

20

 علمی کاربردی معماری ( معماری )

21

آموزش علوم تجربی

کاردانی پیوسته

22

الکتروتکنیک - برق صنعتی

23

ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

24

علمی کاربردی - حسابداری

25

مکانیک خودرو - مکانیک خودرو

26

کامپیوترنرم افزار کامپیوتر

27

الکترونیک - عمومی

28

نقشه برداری - عمومی

29

نقشه کشی معماری - معماری

30

گرافیک - گرافیک

کاردانی نا پیوسته

31

تربیت بدنی

32

معماری

33

کاردان فنی برق - الکترونیک

34

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

35

تربیت معلم آموزش ابتدایی

36

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

37

حسابداری

38

کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

39

علمی کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

40

علمی کاربردی - نرم افزار کامپیوتر


ارسال مطلب برای دوستان

لطفا در هر خط یک آدرس ایمیل بنویسید .

ارسال برای دوستان