سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
دفتر مقام معظم رهبری
مرکز آزمون دانشگاه آزاد
دفتر استخدام و تامین هیت علمی
دفتر استخدام و تامین هیت علمی
پرسمان